Fundacja Kopalń Zlikwidowanych w Rybnickim Okręgu Węglowym

O Fundacji

Zasad­niczym celem Fundacji, obecnie reali­zowanym, jest przede wszystkim udokumen­towanie zabytków techniki górniczej z rejonu Ziemi Rybnickiej. Zadanie to jest i będzie osiągane poprzez:

 1. prowa­dzenie działań w zakresie rozwoju kulty­wowania tradycji górniczej i historii przemysłu górni­czego;
 2. inspiro­wanie i prowa­dzenie działal­ności naukowo­‑badawczej i badawczo­‑rozwo­jowej na rzecz rozwoju badań odno­szących się do historii i tradycji górnictwa na terenie Ryb­nickiego Okręgu Przemys­łowego;
 3. wspieranie rozwoju działań służących ochronie dóbr material­nych i niematerial­nych kultury górniczej;
 4. wspieranie i popie­ranie twórczości artystycz­nej, szczególnie prowa­dzonej przez amatorów i malarzy intuicyj­nych, których twórczość jest związana z motywami i tradycją górniczą;
 5. prowa­dzenie działań mających na celu wspoma­ganie rozwoju świado­mości u przedsię­biorców koniecz­ności ochrony dziedzictwa kultu­rowego górnictwa;
 6. prowa­dzenie działal­ności wspoma­gającej rozwój wspólnot i społecz­ności lokalnych;
 7. krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wycho­wania;
 8. wspieranie rozwoju i popula­ryzacja polskiej myśli naukowej w zakresie nauk społecznych technicznych, histo­rycznych i prawnych w Polsce oraz na obszarze Unii Euro­pejskiej.
 9. inspiro­wanie badań i propa­gowanie ich wyników oraz wiedzy związanej z tradycją górniczą i wydo­byciem węgla.

Zgodnie ze statutem, Fundacja realizuje swoje cele przez:

 1. podjęcie i prowa­dzenie działań zmierza­jących do utworze­nia Izby Pamięci Zlikwi­dowanych Kopalń Ryb­nickiego Okręgu Przemys­łowego na terenie pogór­niczym Kopalni „Ignacy” w Rybniku — w Niewia­domiu;
 2. realizację projektów dotacyj­nych doty­czących ochrony i kultywo­wania dziedzictwa technicz­nego Ryb­nickiego Okręgu Przemys­łowego;
 3. organizac­ję szkoleń, konfe­rencji i kongresów specjalis­tycznych, semi­nariów, debat i konfe­rencji popular­no­nauko­wych oraz naukowych służących groma­dzeniu i wymianie infor­macji, podno­szeniu świado­mości społecznej oraz rozwi­janiu celów Fundacji;
 4. prowa­dzenie szeroko rozu­mianej działal­ności szkole­niowej;
 5. organi­zowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagu­jących działal­ność Fundacji;
 6. budowę portali interne­towych oraz narzędzi informa­tycznych do świadczenia i rozwoju e­‑usług;
 7. działalność związaną z tworzeniem baz danych o zlikwi­dowanych kopalniach Ryb­nickiego Okręgu Przemys­łowego;
 8. współpracę z jed­nostkami samo­rządu teryto­rialnego, w tym m.in.: Gminą Miastem Rybnikiem oraz samo­rządowym Woje­wództwem Śląskim w zakresie inicja­tyw inwesty­cyjnych i społecznych;
 9. współpracę z krajo­wymi i zagra­nicznymi jed­nostkami organiza­cyjnymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z osobami fizycz­nymi, prawnymi i organi­zacjami wykazu­jącymi zainte­resowanie celami Fundacji;
 10. współpracę z uczelniami wyższymi, w tym m.in.: Uniwer­sytetem Śląskim, Uniwer­sytetem Ekono­micznym w Kato­wicach, Politech­niką Śląską w Gliwicach w zakresie projektów badawczo­‑rozwojo­wych i wdroże­niowych dotyczą­cych celów Fundacji;
 11. współpracę ze Stowarzy­szeniem Inży­nierów i Techników Górnictwa, a w szczegól­ności z Oddziałem SITG Rybnik, Stowarzy­szeniem Zabyt­kowej Kopalni Ignacy i Muzeum Miejskim w Rybniku;
 12. organi­zowanie oraz finan­sowanie wspólnych badań naukowych oraz wymiany grup badawczych w Europie, zaintere­sowanych prowa­dzeniem badań w zakresie objętym celami fundacji;
 13. nawią­zywanie współpracy pomiędzy działa­jącymi sieciami inwestorów prywatnych, a środo­wiskiem naukowym i akade­mickim (w tym z sieciami aniołów biznesu i funduszy wyso­kiego ryzyka);
 14. upowszech­nianie wiedzy o struk­turach, celach, dorobku i procesach integra­cyjnych Unii Euro­pejskiej, w szczegól­ności w zakresie ochrony dziedzictwa przemysło­wego i historii przemysłu;
 15. tworzenie opracowań i analiz doty­czących poszcze­gólnych dziedzin życia publicz­nego i gospodar­czego oraz przedsta­wianie programów reform kraju;
 16. prowa­dzenie działal­ności wydaw­niczej i pub­licystycznej;
 17. utrzy­mywanie stosunków z innymi pokrew­nymi organi­zacjami na terenie Rzecz­pospolitej Polskiej i za granicą;
 18. organi­zowanie, finanso­wanie i prowa­dzenie prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych, prawa i ekonomii;
 19. realizację nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;
 20. groma­dzenie i przetwa­rzanie informacji w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
 21. prowa­dzenie działalności gospo­darczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji, z tym że jest to działalność uboczna w stosunku do zasadni­czego celu funkcjono­wania Fundacji.

Dla osiągnięcia powyż­szych celów Fundacja wspiera działalność innych jednostek organi­zacyjnych oraz osób fizycznych prowa­dzących działalność zbieżną z jej celami. Fundacja dla osiągnięcia jej celów będzie także prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowią­zującymi w tym zakresie przepi­sami prawa, działalność gospo­darczą, uboczną w stosunku do jej podsta­wowego zakresu działalności, m.in.: działalność wydawniczą, edytorską, poligra­ficzną, foto­graficzną, wytwa­rzanie mate­riałów i pomocy dydaktycz­nych na nośnikach filmowych, fotogra­ficznych, przezro­czach, taśmach wideo, prowa­dzenie szkoleń, semi­nariów i innych form kształce­nia, działalność naukowo­‑badawczą, samo­dzielną lub we współpracy z innymi podmio­tami lub jednostkami.

Autorzy, pomysło­dawcy, jak i też twórcy formy organi­zacyjnej Fundacji, widzą potrzebę pro­społeczną jej istnienia i funkcjono­wania z wielu przyczyn, a osobiście są przeko­nani, że należy taką jednostkę wspomóc w jej działaniach, aby skonso­lidować wysiłki przeka­zania następnym pokole­niom chlubnych przykładów dorobku nauki oraz techniki prze­mysłowej Ziemi Rybnickiej. Należy wyrazić przeko­nanie, że działania Fundacji mogłyby być skore­lowane w tym zakresie także w perspekty­wie między­narodowej, gdzie przykładów takich przedsięwzięć, i to wielu udanych, można z powo­dzeniem szukać i stawiać za wzór (vide: RFN czy też Republi­ka Czeska).

Zgodnie ze statutem Fundacja:

 1. opracuje bazę danych o:
  • zlikwidowanych kopalniach Rybnickiego Okręgu Przemysłowego;
  • „biedaszybach” w Bełku, Czerwionce, Dębieńsku i Niewiadomiu;
  • starych szybach i szybikach.
 2. Bierze udział w organizowaniu konferencji.